Epacridaceae Plant Family

Symbol Scientific Name Common Name Photos
LEUCO14 Leucopogon R. Br. N/A 🖼️Photos of Leucopogon R. Br.
LEPA39 Leucopogon parviflorus (Andrews) Lindl. coast beard-heath 🖼️Photos of Leucopogon parviflorus (Andrews) Lindl.
STYPH Styphelia Sm. styphelia 🖼️Photos of Styphelia Sm.
STMA13 Styphelia mariannensis (Kaneh.) Kaneh. & Hatus. N/A 🖼️Photos of Styphelia mariannensis (Kaneh.) Kaneh. & Hatus.
STTA Styphelia tameiameiae (Cham. & Schlecht.) F. Muell. pukiawe 🖼️Photos of Styphelia tameiameiae (Cham. & Schlecht.) F. Muell.
STDO Styphelia douglasii (Gray) F. Muell. ex Skottsberg Styphelia tameiameiae 🖼️Photos of Styphelia douglasii (Gray) F. Muell. ex Skottsberg
STTAB Styphelia tameiameiae (Cham. & Schlecht.) F. Muell. var. brownii (Gray) St. John Styphelia tameiameiae 🖼️Photos of Styphelia tameiameiae (Cham. & Schlecht.) F. Muell. var. brownii (Gray) St. John
STTAH Styphelia tameiameiae (Cham. & Schlecht.) F. Muell. var. hexandra Fosberg & Hosaka Styphelia tameiameiae 🖼️Photos of Styphelia tameiameiae (Cham. & Schlecht.) F. Muell. var. hexandra Fosberg & Hosaka